X window a Window Maker

Zhodnocení uživatelského rozhraní

Recenze software


Semestrální práce z předmětu

Styk člověka s počítačem

© 1999 David Šauer


Úvod

Tento článek si klade za úkol zhodnotit grafické rozhraní poskytované správcem oken (window manager) pro systém X window. V článku bude zhodnocena zejména intuitivita a možnosti ovládání. Článek vzikl jako semestrální práce z předmětu 36SCP a Window Maker jsem vybral proto, že s ním mám poměrně dost zkušeností a prakticky denně pracuji v prostředí, které vytváří tento zajímavý a nevšední správce oken(window manager).

X Window je grafická nadstavba, používaná zejména ve světě operačních systémů UNIXové typu. Protože systém X window jako takový nemá téměř možnost, jak ovlivnit nastavení grafického rozhraní, používají se speciální programy, které jsou schopny tuto činnost umožnit. Tyto programy se nazývají "Správci oken" (angl. "Window Manager"). Jedním z nich je i Window Maker.

Poznámka k textu

Protože se v textu budou často vyskytovat pojmy jako Správce oken a jiné, zavedu zde některé zkratky. Protože není český pojem Správce oken zaveden, použiji zkratku anglického termínu Window manager, tedy wm. Pro Window Maker jako takový pak bude zkratka WM, tedy velkými písmeny.

Popis

Jak již bylo řečeno, je Window Maker je správcem oken. Uživateli se může zdát, že jeho úloha může být integrována přímo do části operačního systému, které obsluhuje grafiku. Existuje ovšem důvod, proč tomu tak není - a tím je zvyk uživatele a možnost výběru. Uživatelé, kteří jsou zvyklí na Windows mohou použít wm, který se jim zdá stejný - fvwm95. Stejně tak uživatelé zvyklí na Macy nejsou nuceni měnit své zvyky (alespoň co se gui týče).

Window Maker je wm, který emuluje systém NextStep:


Zhodnocení uživatelského rozhraní

Abych zavedl do zhodnocení GUI určitý pořádek, použiji metodu kognitivního průchodu. Metoda se skládá v srovnání odpovědí na čtyři otázky:
 1. Zvolí uživatel správnou akci ?
 2. Zjistí uživatel, že je správná akce k dispozici ?
 3. Ví uživatel, jestli zvolená funkce má žádaný efekt ?
 4. Porozumí uživatel odezvě ?
Typicky přichází v úvahu porovnání pro zkušeného uživatele daného wm, zkušeného uživatele počítače, která nemá zkušenosti s WM a uživatele, který nemá mnoho zkušeností s počítači vůbec.

Popis Window Makeru

Vzhledem k tomu, má určité odlišnosti od běžného ovládání oken, popíši neprve jednotlivé činnosti, které lze s okny provádět. Později si některé vyberu a metodou kognitivního průchodu je zhodnotím.

Běžné operace s okny

 1. Minimalizace okna se provádí standardním způsobem, totiž stiskem minimalizačního tlačítka na titulku(horní liště) okna.
 2. Maximalizace(zvětšení, obnovení velikosti) okna se provede poklepem na ikonu.
 3. Uzavření okna(a ukončení programu) se provede opět stiskem příslušného tlačítka na titulku okna.
Tyto operace jsou poměrně jednoduché a jsou zřejmé i pro uživatele jiných okenních systémů. Úplne nový uživatel s počítači si ovšem bude muset přečíst nejprve příslušný manuál.

Jediné, co může začínajícího uživatele zmást, pokud si prohlíží nějakou on-line příručku o Window Makeru je rozdílný vzhled těchto prvků. Window Maker totiž umožňuje změnu v závislosti na vkusu uživatele. Prvky pro uzavření a minimalizaci okna mohou vypadat podle NextStepu takto:

nebo podle nového stylu Window Makeru takto:

Každý uživatel si tedy může vybrat, co mu nejlépe vyhovuje.

Operace s okny specifické pro Window Maker

 1. Ukrytí okna. Okno je možno skrýt, a to tak, že jediná jeho viditelná část je aplikační ikona nebo tak, aby z něho byla viditelná jak aplikační ikona, tak i titulek.
 2. Výběr okna. Vybraná okna je označena rámečkem kolem okna a při změně pracovní plochy jsou takto označená okna přesunuta na tuto novou plochu.
V textu jsou použity dva pojmy, které si žádají lepšího vysvětlení. Tak tedy:
 1. Aplikační ikona. Window Maker rozlišuje dva druhy ikon: aplikační ikony a miniokna. Miniokno je minimalizované kterékoli okno na pracovní ploše. Naproti tomu aplikační ikona reprezentuje celou aplikaci, je tedy společná všem oknům dané aplikace.
 2. Pracovní plocha je plocha jedné logické obrazovky. Těchto pracovních ploch je schopen Window Maker obsluhovat libovolný počet, dokonce nemusí být ani všechny na jednom monitoru.
Tímto končí úvod do možností WM a pokud bude některá z dalších operací s okny nutná v dalším textu, bude předem vysvětlena na daném místě.


Zhodnocení uživatelského rozhraní

Pokud chci zhodnotit uživatelské rozhraní poskytované Window Makerem, použiji metodu kognitivního průchodu. Nic mi sice nebrání zhodnotit rozhraní "ad-hoc"(snad kromě vyučujícího), ale v případě přesně dané metody je zde větší záruka objektivity.

Čtyři otázky pro kognitivní průchod jsou uvedeny výše. Je zřejmé, že grafické rozhraní je tím kvalitnější, čím více odpovědí bude ANO.

Pro kognitivní průchod jsem vybral následující činnosti:

 1. Minimalizace okna
 2. Uzavření okna
 3. Skrytí okna
 4. Spuštění aplikace v prostředí X window
 5. Přesun okna na jinou plochu

Minimalizace okna

Minimalizace okna je velmi jednoduchá činnost. Existují (pokud je mi známo) 3 možnosti, jak to provést:
 1. Stiskem minimalizačního tlačítka na titulku programu pomocí myši
 2. Přednastavenou kombinací kláves, klávesovou zkratkou
 3. Výběrem příslušné položky z menu okna. Toto menu se rozvine stiskem 3. tlačítka myši na titulku okna.
Začátečník Zkušený uživatel počítačů Zkušený uživatel WM
Popis Úplný začátečník pravděpodobně bude veden intuitivně, případně si bude muset přečíst manuál. Pokud si přečte manuál, bude pravděpodobně schopen otevřít menu a z něho vybrat příslušnou akci. Jinak mi ikonka pro minimalizaci okna připadá mírně matoucí, očekával bych spíše funkci ukrytí až na titulek Zkušený uživatel bude zřejmě schopen odhadnou funkci ikony a okno úspěšné minimalizovat, neboť tatáž ikona se objevuje i v jiných GUI. Uživatel zběhlý v práci s WM použije minimalizační tlačítko na titulku (to pokud pracuje s myší). Pokud má ruce na klávesnici, použije pravděpodobně klávesovou zkratku.
Odpověď 1 Závisí na intuici uživatele. Pokud se nejedná o úplného začátečníka, pak pravděpodobně Ano. Ano Ano
Odpověď 2 Opět závisí na intuici uživatele. Na 50% Ano. Ne zcela jistě. Dostupné příkazy pro práci s oknem jsou přístupné z menu okna. Pokud si uživatel přečetl manuál, jistě to zjistí. Ano. Zkušený uživatel WM ví, jako okno minimalizovat.
Odpověď 3 Pokud uživatel přečetl manuál, pak ano. Jinak pravděpobně ano, neboť akce bude provedena myší a akce je reprezentována ikonou. Jak ukázalo hodnocení ikon, ikony neinterpretují všichni stejně. Ano. Zkušený uživatel pravděpodobně ví, co se stane po stisku daného tlačítka. Ano.
Odpověď 4 Ano, okno je některým ze 4 dostupných způsobů animováno a zmenšeno do ikony. Potíže by mohly být, jen pokud si uživatel animaci vypne.

Minimalizace okna výběrem z menu.

Uzavření okna

Pro uzavření okna platí totéž co pro minimalizaci. Rozdíl je jen v ikoně která reprezentuje danou akci lépe, než ikona pro minimalizaci reprezentuje minimalizaci.

Skrytí okna

Pro skrytí okna platí totéž. Vzhledem k tomu, že se jedná o méně obvyklou akci, provedu kognitivní průchod.
Začátečník Zkušený uživatel počítačů Zkušený uživatel WM
Popis Začátečníka téměř jistě nenapadne možnost ukrytí okna. Pokud je začátečník postaven před úkol minimalizovat okno, pravděpodobně to provede pomocí menu. Zkušenější uživatel provede ukrytí okna tak, že si otevře menu s akcemi pro okno a akci si z něho vybere. Zkušený uživatel nebude váhat a použije výběr myší z menu nebo klávesouvou zkratku.
Odpověď 1 Ano. Pokud bude uživatel znát způsob, jak zobrazit menu s kacemi okna, celkem jistě zvolí správnou akci. Ano. Zkušený uživatel zná klávesové zkratky (pravděpodobně si je sám nastavil) a okno správně minimalizuje.
Odpověď 2 Uživatel má možnost zjistit existenci dané akce v menu okna, případně v manuálu. Odpověď zní možná ano. Zkušenější uživatel ví o možnosti podívat se do menu okna. Tedy Ano. Ano. Zkušený uživatel o akci víc a umí ji vyvolat i pomocí klávesové zkratky.
Odpověď 3 Ano. Pokud uživatel vybere akci z menu, je položka Skrýt dostatečně reprezentativní. Ano. Pokud uživatel použil zkratku, ví, co chce dělat.
Odpověď 4 Ano. Uživateli je znázorněno ukrytí okna pomocí animace.

Spuštění aplikace v prostředí X window

K nezastupitelné úloze grafického rozhraní operačního systému patří možnost spouštět další programy. Program lze spustit následujícími způsoby:
 1. Klávesová zkratka
 2. Výběr z menu
 3. Z příkazové řádky

Menu vpravo je "připíchnuto" na ploše, menu vlevo nikoli.

Nejprve stručný popis systému menu Window Makeru. Menu lze aktivovat v libovolné poloze ukazatele myši a to:

 1. Pokud je ukazatel myši nad hlavním oknem, lze menu aktivovat 3. tlačítkem myši.
 2. Pokud není ukazatel myši nad hlavním oknem, lze menu aktivovat pomocí klávesové zkratky.
Za pozornost stojí, že menu lze přišpendlit na hlavní okno tak, že zůstane stále otevřené.

Začátečník Zkušený uživatel počítačů Zkušený uživatel WM
Popis Začátečník použije ke spuštění aplikace menu. Pokud neví, jak rozvinout hlavní menu, bude zřejmě nucet podívat se do manuálu. Zkušenější uživatel se podívá do manuálu mnohem pravděpodobněji. Navíc, pokud nenalezne cestu, jak aktivovat menu a provést výběr, bude schopen příkaz provést z příkazové řádky. Zkušenému uživateli nebude činit problém vyvolat příkaz pomocí klávesové zkratky, případně výběrem z menu nebo příkazové řádky.
Odpověď 1 Toto je již poměrně složitá akce. Záleží na technickém talentu uživatele. Pravděpodobně ale Ne. Zkušenější uživatel má větší šanci přijít na možnost výběru z menu. Ano, je pravděpodobné že zvolí spravou akci. Ano
Odpověď 2 Jen pomocí manuálu, takže spíše ne. Ano, pokročilejší uživatel tuto funkci očekává a bude ji hledat. Ano.
Odpověď 3 Ano, pokud si přečte manuál. Spíše neví. Výběr z menu nemusí přímo spustit aplikaci X window. Ano, ví.
Odpověď 4 Obyčejně ano, neboť daná aplikace odstartuje. Někdy ne, neboť pokud například daná aplikace odstartuje a vzápětí havaruje, uživatel se to nemusí dozvědět (kromě toho, že se někde objeví soubor core).

Přesun okna na jinou plochu

I toto je dost složitá akce. Je možná dvěma způsoby:

 1. Okno označit, nejčastěji klávesovou zkratkou. Pak změnou plochy pomocí klávesnice nebo výběrem z menu lze změnit pracovní plochu. Označená okna se automaticky přesunou.
 2. Okno je možno přesunout výběrem z menu okna. Tímto způsobem lze přesunout jen jedno okno.
Začátečník Zkušený uživatel počítačů Zkušený uživatel WM
Popis Začátečník bez přečtení dokumentace nemá téměř možnost, jak vykonat tuto činnost. Zkušenější uživatel najde tuto položku v menu okna. Uživatel znalý WM použije správnou možnost s ohledem na počet přesunovaných oken i polohu ruky (klávesnice/myš).
Odpověď 1 Téměř jistě Ne. Ano, pomocí výběru z menu okna. Ano.
Odpověď 2 Ne. Ano, ví jak aktivovat menu okna. Ano, má zkušenosti z používání WM a četl manuál.
Odpověď 3 Pokud přesune okno z menu, je přesun zřejmý. V případě klávesové zkratky to tak zřejmé být nemusí. Ano.
Odpověď 4 Ne úplně jistě lze říci Ano. Pokud uživatel přemístí okno pomocí výběru z menu, okno zmizí z dané pracovní plochy a uživatel si může například mysled, že aplikace byla předčasně ukončena. Naproti tomu přesun pomocí kombinace klávesových zkratek je názornější, neboť Window Maker zobrazí plochu, kam se okno/okna přemístní.

Zhodnocení uživatelského rozhraní - závěr

Window Maker nabízí poměrně zajímavé uživatelské rozhraní. Ze zhodnocení vyplývá, že vylepšit by bylo třeba zejména komunikaci se systémem pro začínajícího uživatele. Například piktogramy wm "Enlightenment" mi připadají pro začátečníka vhodnější.

Pokud ale začátečník vydrží u tohoto wm, zjistí, že práce s okny je velmi rychlá, často však na úkor intuitivity. Za klíčové považuji zvládnutí základní filozofie tohoto grafikého rozhraní:

Popis a zhodnocení dalších komponent GUI

Menu

Menu se používá pro ovládání WM, zvláště pro málo pokročilé uživatele. Pokud si uživatel osvojí konvenci 3. tl. myši = menu, je pro něj práce s GUI mnohem snazší. Menu jsou: Obsah hlavní menu je možno definovat interaktivně v dialogu:

Zvuky

Zvuky je možno přiřadit jednotlivým systémovým událostem, jako je otevření nebo minimalizace okna, uzavření či ukrytí okna apod. Správný výběr zvukového doporovodu může výrazně zlepšit orientaci uživatele v systému.

Témata

Téma je souhrn nastavení, napříkladf ikon aplikací, pozadí hlavního okna a soubor zvuků, které vytvářejí vzhled grafického rozhraní. Správnou volbou tématu(wm.themes.org) lze vylepšit vzhled a usnadnit práci s GUI. Například neutrální téma OpenStep neunavuje tolik oči uživatele jako některá z témat vhodných spíše pro volný čas.

Závěr

Pokud si uživatel zvykne na ovládání WM z menu nebo pomocí kláves, je jeho práce poměrně rychlá. Grafické rozhraní je poměrně vyspělá a líbivé(osobní názor), vychází ostatně z NextStepu.

Vylepšení by potřeboval systém nápovědy - kromě pomoci při tvorbě menu systém jinak žádnou nemá. Také mě překvapilo, jak složité může být ovládání GUI pro uživatele, který má jen velmi omezené znalosti PC - zkoušený uživatel pracoval intenzivněji na počítači v době windows 3.11. Jako další by stálo z úvahu přidat tipy při startu, kdy by se i neznalý uživatel naučil pracovat s prostředím rychleji.

Navzdory nedostatkům v nápovědě hodnotím systém kladně. Není jistě zcela ve stylu uživatele zvyklého na Windows, nabízí však ve světě UNIXových počítačů snadno konfigurovatelné rozhraní pro průměrné uživatele. Základní znalosti o prostředí lze získat z manuálu, který je(bohužel nikoli v češtině) na domácí stránce Window Makeru.