Linux jako server sítí Novell
Petr Šnajdr snajdr@cpress.cz
Na další stranuNávrat na titulní stranuVyhledávání informacíNa další stranu

Kdo by neznal protokol IPX, který vyvinula firma Novell pro svůj sítový operační systém Novell Netware. IPX se rychle šířil a dnes ho najdeme nejen v prostředí Novell NetWare, ale i ostatních operační systémů. Jmenujme například Windows 95, Windows NT, ale i UNIX. V tomto článku se dále budeme zabývat pouze jeho využitím v prostředí OS Linux, který je možno zdarma získat na Internetu.


 Linux rozumí světu IPX velice dobře

Jméno souboru V souboru obsažené informace
/proc/net/ipx_interface aktuální konfigurace IPX rozhraní
/proc/net/ipx_route informace o IPX směrovací tabulce
/proc/net/ipx seznam právě otevřených IPX soketů

  Tabulka zajímavých souborů v /proc souborovém systému

 Přístup do sítí Novell NetWare z Linuxu

Parametr Popis Implicitní nastavení
-S jméno serveru první jméno .nwclient
-U <uživatel> jméno uživatele podle nastaveni v .nwclient
-P <heslo> heslo podle nastaveni v .nwclient
-n uživatel bez hesla podle nastaveni v .nwclient
-V <svazek> svazek, který se má připojit všechny svazky
-u <UID> nastavení vlastníka svazku aktuální uživatel
-g <GID> nastavení skupiny vlastnící svazek aktuální skupina
-f <práva> přístupová práva k souborům 0755
- <práva> přístupová práva k adresářům 0755

 

 Novell print a tisk z Linuxu

Jméno příkazu Popis
ncopy obdoba programu ncopy v Novell NetWare
nprint tisk do tiskové fronty NW serveru
nsend zasílání krátkých informativních zpráv
nwbols seznam objektů v bindery NW serveru
nwbopros seznam vlastností bindery objektů
nwbpset nastavení vlastností bindery objektů
nwbpvalues poskytuje seznam tiskových bindery objektu
nwfsinfo získání informací o NW serveru
nwpasswd změna hesla na NW serveru
nwrights seznam práv k souborům nebo adresářům
nwuserlist seznam přihlášených uživatelů na NW serveru
pqlist seznam tiskových front
slist seznam NetWare serverů
nwbocreate vytváří bindery objekty
nwborn maže bindery objekty
nwbpadd nastavení vlastnosti existujících bindery objektů
nwbpcreate vytváří novou vlastnost pro existující bindery objekt
nwbprm maže vlastnost NetWare bindery objektu
nwgrant nastavení práv k adresářům na NW serveru
nwrevoke maže nastavení práv k adresářům NW serveru

 Tabulka programů, které jsou obsaženy v distribuci ncpfs

Linux jako server NetWare

 MARS na Linuxu

LinWare na Linuxu

 Konfigurujeme jako IPX směrovač

Linux umí také směrovat IPX přes PPP!

 Linux umí tunelovat protokol IPX přes IP

 Je komerční podpora nulová?

Příkaz Popis
nwlogin přihlášení se k NW 3.x nebo 4.x včetně NDS
nwlogout odhlášení od NW srv. nebo NDS adresářového stromu
nwwhoami seznam připojeni k NW serverům a připojení k NDS
nwpasswd změna hesla
nwprint tisk do tiskové fronty NW serveru
nwqstat výpisy obsahu tiskových front
nwdelqjob zruší tisk dokumentu, který je v tiskové frontě
nwdsattrs seznam vlastností NDS objektů
nwdscreate vytvoření NDS objektu
nwdsmodify mění vlastnosti NDS objektu
nwdsvalues seznam hodnot vlastností NDS objektu
nwdsrm vymaže NDS objekt
nwbocreate *
nwboprops *
nwbpadd *
nwbpcreate *
nwbprm *
nwbpvalues *

Tabulka "IPX programů" v distribuci Caldera Network Desktop
* - stejné jako u programů z distribuce ncpfs

 Server a co s ním?

 Slovníček .
IPX Internet Packet eXchange - protokol používaný v sítích Novell Netware
RIP Směrovací protokol, který je podobný svému protějšku v rodině protokolů IP
SAP Service Advertisement Protocol je zpráva předávaná ostatním směrovačům o službách, které jsou na serveru k dispozici
NCP NetWare Core protocol - protokol, který umožňuje přihlášení uživatele,přístup k diskům serveru. Obecně komunikaci se serverem
Adresa IPX adresa je velká 10B. První dvě dva jsou adresou sítě, posledních šest je totožných s fyzickou adresou počítače
IPX síťová adresa Adresa identifikující IPX síť např. 0x23a91002
Bindery Speciální databáze, která uchovává informace o poskytovaných službách, směrování ap.
klient počítač, který využívá zdroje poskytované serverem
server počítač, který nabízí své zdroje (disky, tiskárny ..) klientům, kteří je využívají.


Na další stranuNávrat na titulní stranuVyhledávání informacíNa další stranu Petr Šnajdr snajdr@cpress.cz
Duben 1997 Connect!
Copyright Š Computer Press
Computer Press - časopis Connect!